Integracja w naszej szkole

W roku szkolnym 1994/95, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, utworzyliśmy w naszej szkole pierwszą klasę integracyjną. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę z tego,  jakie problemy  mają  dzieci niepełnosprawne i ich rodzice, stając u progu rozpoczęcia nauki szkolnej. Podejmując ten trud, byliśmy przekonani, że idea integracji wiąże się z nowoczesnym myśleniem o edukacji dzieci niepełnosprawnych.
W klasach integracyjnych funkcjonujących w naszym zespole uczą się dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną  z afazją motoryczną, z autyzmem i z Zespołem Aspergera.
Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowania do klasy integracyjnej.

W klasie integracyjnej może uczyć się maksymalnie dwadzieścia osób, w tym od trzech do pięciu uczniów niepełnosprawnych. Dzieci  niepełnosprawne   realizują   taki  sam program, jak  pozostali uczniowie, przy czym  jest  on  dostosowany  do  ich  indywidualnych  możliwości  i potrzeb psychofizycznych.

Nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem oraz by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości. Uczniowie wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach. Korzystają ze świetlicy, stołówki szkolnej i biblioteki.
Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy. Wspólnie  z  innymi  dziećmi  podejmują  różne  działania, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności. Mogą liczyć na pomoc rówieśników i nauczycieli, zwłaszcza na wsparcie ze strony pedagoga specjalnego obecnego w klasie podczas większości lekcji.
Pełnosprawni uczniowie w czasie wspólnej nauki i zabawy uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji wobec odmiennych zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Pomagając swoim kolegom i koleżankom podnoszą tym samym swoją samoocenę.
Wspólna nauka i zabawa jest dla dzieci okazją  do wzajemnego poznania i dostrzegania, że każde z nich jest inne i wyjątkowe, ale mimo różnic mają zbliżone potrzeby i pragnienia oraz prawo by je zaspokoić. Z uczniami pracuje dwóch nauczycieli, jeden jest nauczycielem wiodącym, drugi jest nauczycielem wspomagającym i posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
Pedagodzy specjalni zatrudnieni w naszym zespole posiadają specjalistyczne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki terapeutycznej i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Nasi uczniowie mogą być objęci zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takimi  jak:
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– rewalidacja indywidualna,
– terapia logopedyczna,
– socjoterapia,
– terapia EEG Biofeedback,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
– zajęcia rozwijające uzdolnienia.
Uczniowie mogą korzystać także z pomocy  psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
Dysponujemy odpowiednim zapleczem dydaktycznym, salami do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii EEG Biofeedback, terapii logopedycznej, rewalidacji indywidualnej. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne uzyskane m.in.  podczas realizacji unijnych projektów.
Zespół pedagogów specjalnych we współpracy z pozostałymi nauczycielami organizuje cyklicznie:
– Przegląd Form Artystycznych Uczniów Szkół Integracyjnych „Pod Żabim Parasolem”,
– Powiatowy konkurs plastyczno – fotograficzno – literacki dla uczniów niepełnosprawnych  „Moje miejsce na Ziemi”,
– bożonarodzeniowe i wielkanocne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych,
– warsztaty integracyjne,
– zajęcia adaptacyjne „Nasza szkoła da się lubić”.