Świat dziecięcych zdolności

Głównym założeniem innowacji jest wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez odkrywanie jego wrodzonych zdolności oraz stworzenie mu warunków do szerszego poznawania otaczającego świata. Innowacja stanowi propozycję wielu rozmaitych aktywności, które nie tylko stymulują rozwój dziecka, ale też zaspokajają najważniejsze w tym wieku potrzeby. By uczeń mógł odkryć swoje zdolności, powinien podejmować różnorodne wyzwania. Dlatego treści zawarte w innowacji zostały podzielone na trzy części.

W klasie pierwszej, zwróciłyśmy szczególną uwagę na aktywność ruchową ucznia, która na tym etapie jest bardzo ważna i wynika z predyspozycji rozwojowych dziecka. Młodsze dzieci odczuwają ciągłą potrzebę ruchu, dlatego w innowacji wykorzystane zostały: taniec, zabawy przy muzyce i układy choreograficzne. W klasie drugiej zachęcamy uczniów do samodzielnego sięgania po książkę, dajemy im kolejną propozycję odkrywania własnych zainteresowań i zdolności, jednocześnie zwracamy uwagę na ciekawą formę spędzania wolnego czasu. W klasie trzeciej wykorzystałyśmy eksperyment, jako możliwość wielostronnego poznania otaczającej rzeczywistości. Dzieci, uczestnicząc w tych zajęciach będą umiały wyjaśnić zasady jakimi rządzi się natura.

Innowacji przyświeca myśl, że każde dziecko może dokonać rzeczy zdumiewających, niezwykłych lub wyjątkowych.

p. Marta Kąkol, p. Marta Ziobro

Poznajemy Kraków

W obecnych klasach trzecich (3a, 3b, 3c) Szkoły Podstawowej od września 2014r. realizowana jest innowacja pedagogiczna „POZNAJEMY KRAKÓW” – realizacja programu autorskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie realizacji innowacji uczniowie mają możliwość poznawania najbliższego środowiska poprzez stosowanie ciekawych metod aktywizujących, udział w lekcjach muzealnych, zajęciach terenowych, wycieczkach i in. Uczniowie poznają ważniejsze zabytki oraz wybrane krakowskie legendy, a także regionalne tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Wykonują prace plastyczne – ilustracje do poznanych legend oraz biorą udział w pozaszkolnych konkursach związanych z naszym miastem. Dzieci mają możliwość pracy z mapą Polski i planem miasta. Poszerzają swoją wiedzę dzięki różnorodnym materiałom zgromadzonym w teczkach portfolio oraz uzupełnianiu ćwiczeń w książce „Poznaję Kraków”. Uczniowie korzystają z bogatej oferty kulturalnej Krakowa poprzez wyjścia do kin, teatrów, domów kultury i innych instytucji.
Podsumowaniem drugiego roku realizacji innowacji będzie zdobycie przez uczniów sprawności „Miłośnik Zabytków” oraz „Znawca tradycji i zwyczajów”.

 Galeria

p. Grażyna Łuczak, p. Renata Nizioł, p. Iwona Włodarz

Jedna godzina języka angielskiego codziennie – „ANGIELSKI – UMIEM WIĘCEJ”

Innowacja – jedna godzina języka angielskiego codziennie – „ANGIELSKI – UMIEM WIĘCEJ” – realizowana jest w tegorocznych klasach drugich szkoły podstawowej.

Innowacja ma na celu stworzenie dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole szczególnie korzystnych warunków skutecznej nauki języka obcego poprzez zabawę a tu: przygotowywanie scenek i mini-przedstawień, zajęcia muzyczno-taneczne nawiązujące do kultury celtyckiej, przygotowanie prac plastycznych i projektów (portfolia językowe), projekcje bajek w wersji anglojęzycznej oraz poznawanie elementów kultury krajów anglojęzycznych. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom obudzimy naturalną ciekawość dziecięcą, która zaowocuje zainteresowaniami i pasjami językowymi w przyszłości.

 p. Joanna Wadas

 

Matematyka z elementami logiki

Klasy uniwersyteckie pod patronatem UJ od września 2013 roku realizują autorski, poszerzony program nauczania matematyki „Matematyka z elementami logiki” opracowany i realizowany przez doradcę metodycznego dr Annę Widur. W nauczaniu matematyki dominują metody poszukująco- problemowe wspomagane technologiami informacyjnymi i metodami czynnościowymi. Sześć godzin matematyki tygodniowo pozwala na realizację treści nauczania zawartych w programie oraz rozwiązywanie zadań nietypowych, o podwyższonym stopniu trudności. Całość pracy dopełniają dwugodzinne zajęcia koła matematycznego dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań matematycznych. Nauczanie matematyki odbywa się w dobrze wyposażonej pracowni matematycznej im. Stefana Banacha. Klasy te realizują szkolny program wychowawczy wzbogacony o elementy wychowania sokratejskiego polegającego na spotkaniu z uczniem w dialogu. Wychowanie w duchu sokratejskim kładzie nacisk na ukształtowanie człowieka szlachetnego, prawdomównego, zainteresowanego wszechstronnym rozwojem własnym, poznawaniem świata i samego siebie.

p. Michał Kozdęba

 

Nauczanie matematyki z wykorzystaniem komputera i pracowni kalkulatorów graficznych TI 83

Innowacja realizowana jest w klasie III D. Klasa ma zwiększoną liczbę godzin zajęć edukacyjnych z matematyki o dwie godziny tygodniowo, przy czym jedna z nich jest realizowana z podziałem na grupy, w pracowni komputerowej. Realizowany program nauczania „Matematyka 2001. Gimnazjum” jest modyfikowany i uzupełniany w zakresie: celów edukacyjnych, oceniania i diagnozowania, stosowanych rozwiązań dydaktycznych i treści programowych.
Jest także wykorzystywany „Program stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych na lekcjach matematyki” opracowany przez p. Alicję Cieplińską i p. Jolantę Piekarską, który opisuje realizację wybranych treści matematycznych w oparciu o program komputerowy do nauczania geometrii oraz przy użyciu kalkulatorów graficznych TI 83. W pracowni komputerowej uczniowie pracują przede wszystkim z programem GeoGebra, który pozwala na dynamiczną naukę geometrii. Klasa objęta jest patronatem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

p. dyr Jolanta Piekarska i p. Marzena Płachciok

 

Krakowskie spotkania z kulturą

Klasy IC i IIC są objęte innowacją humanistyczną i realizują program autorski z języka polskiego Krakowskie spotkania z kulturą.

W trakcie realizacji innowacji i programu uczniowie mają możliwość:

 • zapoznania się z twórczością artystów związanych z Krakowem,
 • poznania twórczości artystycznej inspirowanej Krakowem,
 • uczestniczenia w lekcjach muzealnych,
 • pisania własnych utworów.

Podejmując różnorodne działania, uczniowie rozszerzają swoją wiedzę z języka polskiego dzięki dodatkowym treściom realizowanym w ramach innowacji. Wzbogacają zasób słownictwa przydatny do wypowiadania się ustnego i pisemnego i udoskonalają umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi i krótkich form użytkowych. Uczą się porównywać, uogólniać, stawiać hipotezy i je weryfikować. Przygotowują się do świadomego i refleksyjnego odbioru dzieł sztuki oraz rozwijają postawę poznawczą, badawczą, poszukującą.

p. Teresa Chabińska i p. Joanna Majchrzak-Broda

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego z programem autorskim "Z kulturą w świat" w klasie IIC

Innowacja poszerza podstawę programową języka angielskiego o dodatkowe treści dotyczące kultury krajów anglojęzycznych oraz szeroko pojętych atrakcji turystycznych i kulturowych związanych z Krakowem.

W trakcie innowacji uczniowie rozwijają kompleksowo kompetencje językowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętności komunikacyjne oraz ich zastosowanie w życiu codziennym. np. podczas rozmów z osobami anglojęzycznymi.

Nauka języka przebiega z  wykorzystaniem metod aktywizujących oraz technologii multimedialno informacyjnych. Uczestnicy innowacji mają możliwość udziału w warsztatach językowych, przedstawieniach teatralnych, lekcjach muzealnych i wycieczkach po Krakowie oraz doskonalenia umiejętności ich prezentacji w języku angielskim.

Innowacja jest realizowana w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej.

p. Magdalena Bryndal

Jedna godzina języka angielskiego codziennie – „Angielski – moje hobby”

 Innowacja realizowana w klasach II naszego gimnazjum w roku szk. 2016/17

Organizacja:

Intensywna realizacja programu nauczania opartego na podstawie programowej:

 • dwie godziny dodatkowo języka angielskiego tygodniowo,
 • częste stosowanie metod aktywizujących i metody komunikatywnej, w tym pracy metodą projektu, pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, Internetu,
 • stosowanie technik teatralnych i filmowych,
 • metody dramy, odgrywanie ról, inscenizacje oraz wspólne wyjścia do teatru na sztuki anglojęzyczne oraz warsztaty językowe EuroWeek (przy współpracy z Europejskim Forum Młodzieży),
 • szkolenia z technik egzaminacyjnych.

W zakresie języka angielskiego uczniowie:

 • opanują w pełni umiejętności określone w podstawie programowej,
 • wzbogacą zasób słownictwa, struktur gramatycznych,
 • w sposób komunikatywny będą brać udział w dyskusjach, wyrażać opinie,
 • będą inicjatorami rozmów w języku angielskim będą prawidłowo reagować w zależność od sytuacji,
 • nauczą się stosować różne formy i techniki pracy, zarówno indywidualne jak i grupowe,
 • poprzez umiejętność pracy w zespole podniosą własną samoocenę, rozwiną umiejętność twórczego myślenia, negocjacji oraz prezentacji własnych osiągnięć,
 • nauczą się wykorzystywać dostępne środki multimedialne do dalszego rozwoju kompetencji językowych oraz wiedzy o świecie,
 • będą umieć tworzyć prezentacje multimedialne oraz projekty w języku angielskim z wykorzystaniem komputera, w tym także tych zawierających treści prozdrowotne, co zgodne jest z profilem działalności szkoły,
 • nabędą wiedzę z zakresu kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych,
 • posiądą umiejętność twórczego rozwiązywania postawionych problemów,
 • będą posiadać wiedzę teoretyczno-praktyczną wystarczającą nie tylko do zdania egzaminu gimnazjalnego, ale także do zdania egzaminu Cambridge Preliminary English Test.

p. Beata Marszałek

 

Innowacja programowa - "Przygoda z kulturą francuską"

Innowacja realizowana jest w klasach z poszerzonym językiem francuskim. Innowacja poszerza podstawę programową języka francuskiego o treści z zakresu kultury i cywilizacji Francji, opracowywane z wykorzystaniem multimediów przez nauczycieli Gimnazjum 32.

W trakcie realizacji innowacji uczniowie:

 • uczestniczą w konkursach, przeglądach, prezentacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • biorą udział w spotkaniach, wystawach i wykładach organizowanych przez Instytut Francuski w Krakowie,
 • pogłębiają wiedzę z zakresu języka francuskiego na bazie treści dodatkowych,
 • rozwijają swoje zainteresowania, zdolności intelektualne, rozbudzają naturalną kreatywność,
 • nawiązują kontakt, drogą mailową, z rówieśnikiem francuskojęzycznym i prowadzą korespondencję,
 • poszerzają wiedzę na temat kultury i cywilizacji Francji w perspektywie porównawczej z kulturą Polski,
 • udoskonalają umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji,
 • osiągają poziom umiejętności językowych wymaganych na egzaminie gimnazjalnym z języka francuskiego,
 • są przygotowywani do egzaminu DELF na poziomie A1 i A2,
 • uczą się sprawnie i efektywnie wykorzystywać dostępne technologie informacyjne,
 • uczą się stosować różne formy i techniki pracy, zarówno indywidualne jak i grupowe.

p. Agnieszka Czechowska

 

„Z angielskim ku Europie” - innowacja pedagogiczna w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie

Innowacja obejmuje okres od 1 września 2014 r. do zakończenia zajęć szkolnych w czerwcu 2017 r. Realizowana jest obecnie w klasie III C gimnazjum w wymiarze 1godziny tygodniowo historii/wos. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności językowych uczniów w połączeniu z wiedzą historyczną oraz elementami wiedzy o społeczeństwie. Głównym założeniem części historycznej jest poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia związane z kulturą i historią krajów anglojęzycznych pod kątem ich osiągnięć i wkładu w rozwój cywilizacji. Poprzez aktywne metody pracy uczniowie mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Treści programowe realizowane w poszczególnych klasach zostały rozszerzone o bloki tematyczne np. Korzenie Europy, Najlepsze uniwersytety, Federacja państw czy stanów?, Polsko-brytyjskie tropy, Nowy kontynent – 4 wyprawy Kolumba, Uniwersalizm średniowiecznej Europy. Współczesne monarchie. Znakomitą okazję do kontaktu z żywą historią stanowią organizowane wycieczki, rekonstrukcje i pokazy historyczne oraz zajęcia warsztatowe i lekcje realizowane w muzeach. Część innowacji stanowi projekt edukacyjny Czy trzeba być geniuszem, żeby studiować na Harvardzie? Najciekawsze wydarzenia uczniowie prezentują na blogu oraz w kronice klasy.

p. dyr Jolanta Ślęczka

W zakresie języka angielskiego niniejsza innowacja metodyczna nawiązuje do podstawy programowej dla kontynuacyjnego etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN i jest pogłębieniem programu nauczania języka angielskiego w klasach I-III z jednoczesnym przygotowaniem uczniów do egzaminu Cambridge PET lub Cambridge FCE. W klasie objętej innowacją nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Innowacja zakłada nie tylko doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się językiem formie ustnej i pisemnej, ale również przygotowanie uczniów do funkcjonowania w środowisku globalnym, sprawnym komunikowaniu się z mieszkańcami innych krajów Unii Europejskiej. Realizacja materiału w aspekcie standardów egzaminacyjnych pozwoli uczniom na odpowiednie przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego w klasie III w zakresie poszerzonym.

Zakłada się, że po zakończeniu trzyletniego programu edukacyjnego w ramach realizacji danej innowacji uczniowie będą posiadać wiedzę teoretyczno-praktyczną wystarczającą nie tylko do zdania egzaminu gimnazjalnego, ale także do zdania egzaminu państwowego pierwszego stopnia albo Preliminary English Test albo First Certificate Exam. W zakresie kształcenia kompetencji komunikacyjnej pomocnym będzie więc stworzenie takich sytuacji językowych, które wymagać będą od uczniów wykorzystania swoich umiejętności ,np. poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez rodowitych użytkowników języka (współpraca z Centrum Edukacji Graceland w Krakowie), uczestnictwo w spektaklach teatralnych w języku angielskim, dwukrotny w ciągu całego etapu edukacyjnego wyjazd na obóz językowy (EuroWeek i/lub wyjazd edukacyjny do Wielkiej Brytanii) oraz współredagowanie szkolnego bloga języka angielskiego.

p. Beata Marszałek

 

 

Dziedzictwo kulturowe Krakowa

Klasa IC objęta jest innowacją humanistyczną w zakresie historii „Dziedzictwo kulturowe Krakowa”. Ma ona na celu kształtowanie osobowości ucznia poprzez kontakt ze sztuką oraz  postawy patriotycznej i szacunku wobec przeszłości poprzez poznawanie pamiątek historycznych i zabytków Krakowa. Zakłada wzbogacenie wiedzy teoretycznej uczniów z zakresu historii poprzez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki i miejscami ważnymi dla historii kraju, przedstawienie ciekawych form zdobywania wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań i pasji historycznych jak również poszerzenie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu. Realizowane to jest poprzez częste wyjścia tematyczne, udział w lekcjach muzealnych i warsztatach organizowanych przez krakowskie placówki muzealne.

p. Wioletta Sajdak-Ruda

Innowacja przyrodnicza w klasach realizujących INTERBLOK

Klasy pod patronatem Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.
Głównym celem innowacji jest nauczanie przedmiotów przyrodniczych, w tym biologii, chemii i fizyki kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów przez dociekanie naukowe IBSE oraz rozwijanie zdolności poznawczych i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. W ramach innowacji realizowane będą projekty badawcze, zajęcia laboratoryjne na Wydziale Farmacji CM UJ oraz Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie, wyjścia tematyczne na pokazy doświadczeń i wykłady.
W ramach programu INTERBLOK uczniowie odbywają zajęcia badawcze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tzw. bloki. Program INTERBLOK realizowany jest w trzech kolejnych latach, przy czym:
• w pierwszym roku – uczniowie wykonują eksperymenty naukowe wg przygotowanych instrukcji, a nauczyciel pełni rolę instruktora,
• w drugim roku – uczniowie otrzymują do rozwiązania problemy badawcze, sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują, nauczyciel natomiast pełni rolę eksperta i doradcy,
• w trzecim roku – uczniowie realizują biologiczno-chemiczne projekty badawcze, nauczyciel staje się partnerem, wspólnie z uczniami poszukującym rozwiązań.
Program INTERBLOK wymaga zrealizowania trzydziestu 90 minutowych zajęć blokowych w ciągu roku szkolnego, co oznacza 60 godzin dydaktycznych rocznie. Są to godziny dodatkowe, dające możliwość poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych. Celem tych zajęć jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a w konsekwencji podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki na kierunkach przyrodniczych.

ROK SZKOLNY 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 klasa – I E rozpoczęła pracę z projektem INTERBLOK. Klasy II E, II G i IIIE pracują już kolejny rok, rozwiązując problemy badawcze.
Uczniowie klas przyrodniczych, I E oraz II E dodatkowo w ramach zajęć INTERBLOKU realizują zajęcia laboratoryjne na Wydziale Farmacji CM UJ oraz Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie. Natomiast klasa II G uczestniczy w wyjściach tematycznych, wykładach i pokazach na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Zajęcia prowadzą nauczyciele:
fizyki – mgr Justyna Jamróz
fizyki – mgr Teresa Juszczyk
chemii – mgr Danuta Żuchowska
chemii – mgr Katarzyna Goryca
biologii – mgr Urszula Chrabąszcz
biologii – mgr Anna Motyka
geografii – mgr Kinga Rokicka
geografii – mgr Katarzyna Jakubska-Olchawa
techniki i informatyki – mgr Aneta Rawińska-Wiśniowska.

p. Danuta Żuchowska

„Ratownictwo medyczne – bezpieczeństwo na co dzień”

Powyższa innowacja w roku szkolnym 2016/2017 jest kontynuowana w klasie II A, a uczniowie klasy I A rozpoczęli jej realizację.
Założeniem organizacyjnym innowacji było wprowadzenie dodatkowo dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Wprowadzenie innowacji ma na celu kształtowanie u uczniów wartości patriotycznych, kształtowanie poszanowania prawa i porządku a także zdobywanie przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa.
W zakresie Wychowania Fizycznego uczniowie realizują:
– zajęcia z Speed Ball’u
– zajęcia Nordic Walking
– zajęcia z Biegu na Orientację
– gry i zabawy rekreacyjne
– zajęcia na pływalni
– zajęcia na lodowisku
-wspinaczkę

W zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa uczniowie są zapoznawani z wiedzą i umiejętnościami w zakresie:
– pierwsza pomoc w ratownictwie wodnym
– pierwsza pomoc w ratownictwie górskim
– ratownictwo wysokościowe
– metodyka pierwszej pomocy
– metodyka kwalifikowanej pierwszej pomocy
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w warsztatach i wykładach zorganizowanych przez Krakowską Akademię, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję.

p. Luiza Dobrzańska i p. Justyna Frączek-Bogacka